Frank Hörstmann

Frank Hörstmann

Staal. Anerkannter Sportphysiotherapeut, Faszientherapeut n. Typaldos, Aqua Fitness Instractor

Spezialisierung:

– Fasziendistorsionmodell n. Typaldos FDM
– Sportphysiotherapie
– CMD ( Craniomandibuläre Dysfunktion )
– Kinesiotape
– Lymphdrainage

Betreuung:

– Betreuung ART Handball 1. Mannschaft und A -Jugend